ติดต่อเรา

ฝ่ายกฎหมาย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

เลขที่ 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 02 104 9099 ต่อ 6040